آغاز نهضت سراسری جهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری به صورت ویدئو کنفرانس