غنی زاده (مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی) : حاضریم زعفران را ۱۰تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت فعلی به مردم عرضه کنیم