آیا سامانه بازارگاه جدید توانسته به تولید کننده کمک کند؟