ابتکار معاون ریاست جمهوری در امور بانوان در مراسم کاشت نهال در هفته منابع طبیعی با عنوان “درخت مادر”