اخبار ۶۰ثانیه ای با کشاورزپلاس سه شنبه۱۱ شهریورماه