اخبار ۶۰ ثانیه ای با کشاورزپلاس سه شنبه، ۱۴مردادماه