ارز۴۲۰۰ با طعم سکه طلا/ تولید ۲۵درصدی گوشت کشور توسط جامعه عشایری