ارز ۴۲۰۰ دو نهاده با نظر انجمن ها حذف شد/ پیش بینی ۳۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای نهاده های سال آینده