از سوی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزان ایران /تخلف مالیاتی اتحادیه ها رد شد