افتتاح فاز اول مجموعه صنایع غذایی پروان توسط وزیر جهاد کشاورزی