اقدامات سازمان دامپزشکی برای جلوگیری از کرونا/ انقال کرونا از دام به انسان گزارش نشده