انیمیشن، من میخواهم در آینده کشاورز بشوم (دوبله اختصاصی)