اهدای تندیس و نشان امین الضرب به کارآفرین‌های برتر کشور