باتوجه به شخصیت علمی دکتر خاوازی، ایشان برنامه های خوبی برای کشاورزی دارند و می تواند با انگیزه و تلاش موفق شوند