بخش کشاورزی مبتنی برسه اصل تحقیقات، ترویج و آموزش است و آقای خاوازی استاد مسلم این سه حوزه می باشد