برنامه های دکتر خاوازی می تواند باعث ارتقای جایگاه داخلی و خارجی ایران در بخش های کشاورزی، غذای سالم و محصولات ویژه دامی شود