برگزاری مراسم بزرگداشت ایثارگران شاغل و بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی