بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی،امید آنکه کهنه رفته باشد به نیکویی، و این نو همی آید به شادی،سال نو مبارک