بنیاد برکت در مناطق محروم گلخانه می سازد/ایجاد ۲۵۰۰۰شغل جدیدبا توسعه گلخانه ها