به دلیل تعیین تکلیف نشدن ماده ۳۴ قانون حفاظت صورت می گیرد/ قلع و قمع باغات ۳۵ ساله