به دنبال شوک سیاست گذاری رخ داد/ حذف بازارهای صادراتی شیرخشک