تاثیرات برگزاری نمایشگاه گل و گیاه از زبان دکتر فرهانی عضو شورای شهر تهران