تبریک حسینی یزدی رییس انجمن سم و کود ایران به مناسب فرارسیدن سال جدید به مردم عزیز