تبریک صدرا علی اکبر خانی ؛مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغداران ایران به مناسب سال جدید