توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷ مهر