توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ مهر