توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ آبان