توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ آبان