توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ آبان