توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ آبان