توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۲۹ مهر لغایت ۲ آبان