توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۷ لغایت ۱۰ آذر