توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۹ لغایت ۱۲ آبان