توضیحات حسینی مسئول برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در خصوص برگزاری نمایشگاه پر شور در دی ماه ۱۳۹۸