توضیحات علی اکبرخانی در مورد خسارت های سیل و نقش تعاونی باغداران در این مورد