توضیحات مختاری مدیر برگزاری هفدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران از روند برگزاری نمایشگاه