توضیحات کامل در مورد کشاورزکارت از زبان خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی