حضور غفاری معاون تعاونی روستایی استان تهران در غرفه کشاورز پلاس