حضور کشاورزپلاس باعث افزایش سهم کشاورزی در اقتصاد کشور می شود