خاوازی باتوجه به داشتن تجربه،دانش و مدارک بالای علمی گزینه مناسب برای ایجاد امنیت غذایی است