خاوازی جوان است اما خام نیست و وزارت خانه را به خوبی میشناسد