خاوازی پله پله مدارج مدیریتی را طی کرده است و به حق به همه مدیریت ایشان ثابت شده است