خاوازی گزینه ای است که می تواند مارا به آینده کشاورزی امیدوار کند