خرید حمایتی گوشت انجام نشد/قیمت گوشت باید ۶۰ هزار تومان شود