خوشحال هستیم که بعدازسالها یک گزینه جوان برای وزرات جهادکشاورزی معرفی شده است