درآمد زایی با کشت گیاهان دارویی نسبت به کم آبی و شوری منطقه