درحال حاضر بهترین گزینه برای وزرات جهاد کشاورزی دکتر خاوازی می باشد