در بازدید از هفدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران مطرح شد :دعوت فیض اله امامی بخشدار فشافویه شهرستان ری، به تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی