در “روز جهانی مقابله با بیابان ‌زایی”، بهره برداری از ۴۴۸ پروژه بیابان‌ زدایی در ۲۲ استان کشور با دستورکاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد