در قالب طرح کشاورزی قراردادی/ گندم کشاورزان ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تضمینی خریداری می شود